NORMATIVA DE ZONA FITNESS LLEIDA A DIA 5 DE GENER DE 2018

L’aplicació i compliment d’aquest reglament és extensible a tots els usuaris que gaudeixen de les instal·lacions del centre. L’incompliment reiterat o no d’aquest reglament o l’ús inadequat dels serveis, instal·lacions o material poden ser motiu de la suspensió temporal o permanent del dret a d’entrada al centre. Les normes que es relacionen a continuació són susceptibles de modificació i es van adaptant en funció de l’evolució del centre i de les noves necessitats normatives que es creen adequades. Aquest fet es produirà sota la tutela de l’administrador del Centre. Es reserva el dret d’admissió en benefici de l’interès general de la instal·lació i els seus usuaris.

NORMES GENERALS:                       

L’usuari té dret a utilitzar les instal·lacions de la forma prevista en aquesta normativa, sempre que estigui al corrent de pagament i els espais estiguin disponibles per a la seva utilització. L’impagament del rebut del mes en curs, de la prestació del servei o de les condicions pactades comportarà la pèrdua de la condició d’abonat, així com tots els drets adquirits.

 • No es permeten entrenadors personals o preparadors que no siguin els que el propi centre disposi.
 • És obligatori descarregar completament i immediatament les màquines, barres o altres aparells després de finalitzar l’exercici i deixar els discos, manuelles, barres i qualsevol altre element en el seu lloc originari, sense importar on els trobés l’usuari.
 • No es permet l’ús de magnesi o altres substàncies usades per a millorar l’agarri amb les barres però que embruten les instal·lacions.
 • Està prohibit cridar, donar veus o posar música mitjançant altaveus amb la finalitat de respectar la tranquil·litat de la resta de socis.
 • Per qüestions d’higiene, és obligatori l’ús de tovallola per a protegir les superfícies dels aparells. Si no es porta una, és possible llogar-la per 0,5€.
 • A les dutxes és necessari assecar-se abans de sortir de les mateixes i usar xancletes adequades.
 • No es permet entrar amb menjar així com deixar bosses d’esport fora dels vestuaris.
 • És obligatori per a tots els usuaris de la instal·lació utilitzar roba i calçat net adequat per a cada activitat. No es permetrà utilitzar els diferents espais a cap usuari que no vista de manera adequada a la pràctica de l’esport que es realitzi en aquest espai.
 • Els usuaris que estiguin utilitzant un grup d’aparells durant el transcurs d’una classe tindran prioritat en la seva utilització, sempre que el tècnic no digui el contrari.
 • Com a norma general els usuaris menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta.
 • La instal·lació no es responsabilitza de les lesions que es puguin produir pel fet de realitzar l’activitat física en el centre.
 • La responsabilitat mèdica de la pràctica esportiva correspon exclusivament als usuaris.
 • La instal·lació no es fa responsable dels objectes perduts, extraviats o extrets de taquilles. -Els objectes perduts recollits i dipositats en el nostre centre es guardaran durant un mes.
 • Si un abonat ha llogat una taquilla per a un període de temps determinat, la baixa o el no pagament d’alguna quota, anul·la l’ús de la taquilla sense dret a devolució de cap import, ja que l’ús d’una taquilla implica estar abonat.
 • La clau d’accés és intransferible, si es detecta alguna anomalia es procedirà a l’expulsió del centre.

NORMATIVA ADMINISTRATIVA:

La forma de pagament serà: Els abonats faran el primer pagament en efectiu en la mateixa instal·lació. El rebut es passarà pel banc de l’1 al 10 de cada mes o hauran de fer-se efectives per qualsevol altre mitjà en el mateix període de temps.

Les baixes es poden tramitar de la manera següent:

1. Comunicant-les presencialment al mateix centre.

 1. Comunicant-les via correu electrònic amb l’escaneig del DNI a info@zonafitnesslleida.com.

Mai no s’acceptaran baixes per via telefònica.

La data màxima per comunicar la baixa és el dia 25 del mes anterior perquè no sigui carregat al compte bancari el proper mes.

Quan un abonat es vulgui tornar a donar d’alta a la instal·lació després d’haver causat baixa haurà de pagar matrícula. Si la causa de la baixa és per impagament i s’ha tornat el rebut bancari, també hauria de pagar les despeses del retorn del rebut.

El no pagament de la mensualitat és motiu de perdre els drets per a l’ús de les instal·lacions com a abonat.

ESTAT DE SALUT:

El sol·licitant amb aquest full declara que no té cap malaltia o alteració que pugui contraindicar la pràctica d’activitats físiques i que és apte per realitzar-la.

TRACTAMENT DE LES DADES:

JOSEP SERAFÍ LLIMÓS MONTAGUT – NIF: 47691248N Dir. postal: Passeig de Ronda 55-57, semisòtan, 25006 LLEIDA Telèfon: 639493602 Correu elect: jllimosmontagut@gmail.com

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita per tal de prestar-los el servei sol·licitat per incorporar-se com a soci del gimnasió, fer-ne la facturació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a JOSEP SERAFÍ LLIMÓS MONTAGUT estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Així mateix sol·licito la seva autorització per oferir-li productes i serveis relacionats amb els sol·licitats i fidelitzar-lo com a client.

CONSENTIMENT PER A LA PUBLICACIÓ DE FOTOGRAFIES I VIDEOS

Que AUTORITZA i dóna el seu CONSENTIMENT EXPLÍCIT a JOSEP SERAFÍ LLIMÓS MONTAGUT , amb NIF 47691248N i amb domicili social a Passeig de Ronda 55-57, semisòtan, 25006 LLEIDA en endavant L’EMPRESA VIDEO que es puguin realitzar al centre, al lloc web de l’empresa o xarxes socials propietat de la mateixa, incloent-hi mitjans de comunicació escrits i electrònics.

Que el signant, pot adreçar-se a L’EMPRESA, per tal d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), limitació de tractament, portabilitat de les dades, oposició, ia no ser objecte de decisions automatitzades, d’acord amb el Reglament EU 679/2016 General de Protecció de Dades Personals i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Condicions de la invitació al Zona Fitness Lleida

 • Vàlida per majors de 16 anys.
 • Cada invitació és personal i intransferible. Només pot utilitzar-la la persona que s’ha registrat a través de la pàgina web amb les mateixes dades.
 • Per gaudir de la invitació s’ha de presentar el DNI, NIE o passaport.
 • La invitació consisteix en un únic accés al gimnàs amb una estança màxima d’una hora i mitja mentre romangui obert el centre.
 • L’usuari accepta la normativa general, en especial la part que fa referència a les normes d’higiene, comportament i ús del material esportiu.
 • La invitació té una validesa de 30 dies a partir de la data de registre d’aquesta.
 • No es podrà gaudir de la invitació si la persona ja ha gastat una invitació en els sis mesos anteriors o si ha estat donada d’alta dins el mateix període de temps.