[Última actualització juny 2023]

En aquest article trobaràs tota la informació bàsica necessària sobre Convocatòries Oficials i Proves Físiques extreta de fonts oficials referent a les proves físiques incloses en les últimes convocatòries de Mosso d’Esquadra, Agent Rural i Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris.

Els diferents cossos tenen o inclouen proves físiques iguals o similars, NO així el sistema de puntuació en el global de l’oposició o barems que poden ser diferents.

Des de Zona Fitness Lleida volem exposar-te de la forma més esquemàtica i feacient possible aquesta informació.

INDEX Convocatòries Oficials i Proves Físiques

1. MOSSO/A DE L’ESCALA BÀSICA DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA – Convocatòries oficials Mossos d’Esquadra

  1. Com es valoren les proves?
  2. Annex 2 – Proves físiques Mossos d’Esquadra

2. COS D’AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA – Convocatòries oficials Serveis Penitenciaris

  1. Com es valoren les proves?
  2. Annex 2 – Proves físiques Agents Rurals

3. TÈCNIC ESPECIALISTA EN SERVEIS PENITENCIARIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA – Convocatòries oficials Serveis Penitenciaris

  1. Com es valoren les proves?
  2. Annex 2 – Proves físiques Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya

Convocatòries Oficials i Proves Físiques

MOSSO/A DE L’ESCALA BÀSICA DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA

Extret de la “RESOLUCIÓ INT/35/2023, d’11 de gener, de convocatòria mitjançant concurs oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/23).”

Enllaç: RESOLUCIÓ INT/35/2023, d’11 de gener, de convocatòria mitjançant concurs oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/23).

Convocatòries oficials Mossos d’Esquadra – Convocatòries Oficials i Proves Físiques

Com es valoren les proves?

6.1.2 Segona prova: física.

Les persones participants aptes en la primera prova serán convocades a la realització de la prova física, que és obligatòria i eliminatòria.

La prova física consisteix en la realització dels exercicis físics següents:

– Circuit d’agilitat.

– Pressió sobre banc.

– Cursa de llançadora.

A l’annex 2 s’especifiquen l’objectiu, la descripció, les normes, la valoració i els barems de cada exercici físic.

En aquesta prova el tribunal qualificador compta amb l’assessorament de professionals especialitzats en educació física.

Per a la realització de la prova, les persones participants s’hi han de presentar amb roba i calçat esportius.

Així mateix, les persones participants assumeixen la responsabilitat de complir les condicions físiques necessàries per desenvolupar els exercicis físics que es descriuen a l’annex 2.

Les persones participants no podran provar cap element o material abans de fer els exercicis físics.

Quan es consideri oportú i de manera aleatòria, el tribunal qualificador podrà fer les proves de consum de substàncies o de grups farmacològics prohibits, d’estimulants o de qualsevol altre tipus de dopatge destinat a augmentar la capacitat física o a modificar els resultats de la prova segons les normes del Consell Superior d’Esports. El fet de donar positiu en alguna d’aquestes substàncies o de negar-se a sotmetre’s a aquestes proves comporta l’exclusió automàtica de la convocatòria.

Els percentatges de puntuació dels exercicis físics sobre el total de la prova física són els següents: 33,33% per al circuit d’agilitat, 33,33% per a l’exercici de pressió sobre banc i 33,33% per a la cursa de llançadora.

Cada exercici físic es puntua de 0 a 10 punts segons els barems establerts a l’annex 2. La puntuació total de la prova física s’obté de sumar la puntuació de cada un dels exercicis físics tenint en compte el percentatge de cada exercici físic respecte a la puntuació total de la prova física.

Les persones participants han de realitzar els tres exercicis físics i en cadascun han d’aconseguir una puntuació mínima d’1 punt. Les persones que no obtinguin una puntuació mínima d’1 punt en cada un dels exercicis físics seran excloses de la convocatòria.

Qualificació de la prova: la puntuació de la prova física és de 0 a 10 punts. Per superar-la s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

Les participants convocades a la realització de la prova física que acreditin que estan embarassades o que no hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill poden sol·licitar l’ajornament de la prova física, i l’hauran de realitzar a la següent convocatòria d’accés a la categoria de mosso/a.

La sol·licitud d’ajornament s’ha d’adreçar al tribunal qualificador, de conformitat amb el que preveu la base 8, abans de la data de realització de la prova física, i haurà d’anar acompanyada, obligatòriament, d’un certificat mèdic.

Una vegada concedit pel tribunal qualificador l’ajornament de la prova física, les participants mantindran la reserva del número d’ordre obtingut en la primera prova (subprova de coneixements, aptitudinal i d’idiomes) i no faran la resta de proves de la convocatòria.

A la convocatòria següent, les participants hauran de presentar la sol·licitud de participació, complir els requisits i les condicions que s’hi estableixin i fer la prova física i la resta de proves amb les condicions i barems establerts a la convocatòria.

La puntuació de la primera prova (subprova de coneixements, aptitudinal i d’idiomes) s’establirà de la manera següent:

S’identificarà la posició obtinguda en la primera prova (subprova de coneixements, aptitudinal i d’idiomes) de la convocatòria anterior.

S’atribuirà la puntuació de la primera prova (subprova de coneixements, aptitudinal i d’idiomes) que correspongui a aquest número d’ordre en la següent convocatòria.

Annex 2 – Proves físiques Mossos d’Esquadra

Prova física

A) Descripció dels exercicis físics:

1. Circuit d’agilitat.

Objectiu: valorar l’agilitat de la persona participant.

Descripció de l’exercici:

a) La persona participant inicia l’exercici asseguda a terra amb recolzament de peus, mans i glutis darrere la línia de sortida.

b) Quan el testador fa el senyal, es posa en marxa el cronòmetre i la persona participant inicia l’exercici. Surt corrent fins a situar-se entre dos cons col·locats davant d’un matalàs i fa una tombarella amb recolzament de les dues mans sobre el matalàs. A continuació es dirigeix cap a la primera tanca, la deixa al costat esquerre fins a ultrapassar-la i hi passa per sota. Corre després cap al plint d’1 metre d’alçada, que ha de sobrepassar per la part central amb tot el cos (amb recolzament o sense) i entre dues barres verticals situades als extrems del plint. Tot seguit es dirigeix cap a la segona tanca, que passa directament per darrere, gira cap a la dreta i hi passa per sota. Va frontalment cap a la primera tanca, que ha de sobrepassar amb els dos peus en una fase aèria prolongada (dones 80 centímetres, homes 90 centímetres). Seguidament, ha d’agafar amb les dues mans i transportar sobre les espatlles (per les nanses o els extrems) un sac d’uns 15 quilograms (dones) i d’uns 20 quilograms (homes), corrent cap endavant des del lloc on hi havia el sac fins a un con situat a 10 metres, ha de girar 180º al seu voltant per l’esquerra i sense tocar-lo, i tornar en sentit oposat també corrent 10 metres més cap endavant fins a la línia d’arribada.

c) S’atura el cronòmetre en el moment en què la persona participant traspassi amb els dos peus la línia d’arribada, portant el sac agafat correctament, i es registra el temps emprat en segons.

Normes de l’exercici:

a) No es pot trepitjar la línia de sortida, no es pot sortir abans del senyal del testador i s’ha d’estar correctament col·locat abans de començar l’exercici.

b) La tombarella s’ha de fer sobre l’eix transversal del tronc (no és correcta la tombarella tipus judo) i s’ha de sortir del matalàs després de traspassar el con que marca la sortida.

c) El sac ha d’estar ben col·locat, recolzat sobre les espatlles i agafat amb les dues mans, abans de traspassar la línia marcada a terra i poder iniciar la cursa de 10 metres cap al con.

d) En el transcurs de l’exercici no es pot tombar o desplaçar (horitzontalment o verticalment) cap obstacle.

e) No és permès canviar el sentit del desplaçament del circuit o no realitzar tot el recorregut tal com està descrit.

Si s’incompleix alguna de les normes de l’exercici, l’intent es considerarà nul.

Valoració de l’exercici: se’n fan dos intents, no consecutius, i el resultat vàlid és el millor temps (en segons i dècimes).

2. Pressió sobre banc.

Objectiu: mesurar la força i la resistència de la musculatura de l’extremitat superior de la persona participant.

Descripció de l’exercici:

a) La persona participant inicia l’exercici en posició decúbit supí sobre el banc de pressió amb els peus recolzats a terra.

b) Quan el testador fa el senyal, es posa en marxa el cronòmetre i la persona participant inicia l’exercici, des de la posició de braços estirats.

Ha d’aixecar el pes, de 40 kg per als homes i de 25 kg per a les dones, el nombre més elevat de repeticions possible en un temps màxim de 45 segons.

L’aixecament s’ha de fer amb les dues mans, amb una separació lleugerament més gran que la de les espatlles en una acció de flexió-extensió dels colzes en la seva projecció vertical.

c) L’exercici finalitza un cop transcorregut el temps màxim de 45 segons o bé per voluntat de la persona participant.

Normes de l’exercici:

a) La repetició no és vàlida si no s’estenen els colzes totalment o la barra no toca el pit en la flexió dels colzes.

b) No està permès fer rebots amb la barra.

c) Les repeticions es compten en veu alta, i s’utilitza el mateix número que l’anterior en cas d’una repetició no vàlida.

d) No es poden utilitzar guants, magnèsia ni qualsevol altra substància.

Valoració de l’exercici: se’n fa un sol intent, i es registra el nombre total de repeticions vàlides realitzades durant un temps màxim de 45 segons.

Trobaràs més informació sobre com realitzar la prova de press banca aquí.

3. Cursa de llançadora Convocatòries Oficials i Proves Físiques

Objectiu: valorar la resistència aeròbica de la persona participant.

Descripció de l’exercici:

a) La persona participant se situa darrere d’una de les dues línies paral·leles pintades a terra i distants entre si 20 metres.

b) Quan senti el senyal sonor d’inici de l’exercici, ha de córrer cap a l’altra línia, fins a trepitjar-la, i ha d’esperar a tornar a sentir un altre senyal sonor.

c) Cada senyal sonor indica que s’ha d’iniciar el desplaçament cap a la línia contrària, intentant seguir el ritme, que és progressivament (cada minut) més ràpid al llarg de l’exercici.

d) Ha de repetir constantment aquest cicle d’anada i tornada fins que no sigui capaç de trepitjar la línia en sentir el senyal sonor, moment en el qual s’acaba l’exercici.

Normes de l’exercici:

a) La línia s’ha de trepitjar abans o en el moment que se senti el senyal sonor.

b) No es pot córrer cap a la línia contrària fins que no s’hagi sentit el senyal.

c) No es poden fer girs circulars, s’ha de pivotar.

Valoració de l’exercici: se’n fa un sol intent, i es registra el número de l’últim període o palier anunciat pel magnetòfon.

B) Barems dels exercicis físics 

P=puntuació; CA=circuit d’agilitat, en segons; PB=pressió sobre banc, en repeticions; CL=cursa de llançadora, en períodes o paliers.

1. Homes
PCAPBCL
0>20,5<24<6,5
120,524,06,5
219,827,07,5
319,328,08,0
418,830,08,5
518,431,09,0
618,033,09,5
717,534,010,5
817,036,011,0
916,339,012,0
10<16,3>4212,5
2. Dones
PCAPBCL
0>24,5<10<3,5
124,510,03,5
223,213,04,5
322,516,05,0
422,018,06,0
521,520,06,5
621,022,07,0
720,524,07,5
819,827,08,0
918,930,09,0
10<18,9>3410,0

COS D’AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Extret de la “RESOLUCIÓ INT/1569/2022, de 23 de maig, de convocatòria de procés selectiu mitjançant concurs oposició per a l’accés a la categoria d’agent de l’escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d’Agents Rurals (núm. de registre de la convocatòria DGAR/4/22/AG).”

Enllaç: RESOLUCIÓ INT/1569/2022, de 23 de maig, de convocatòria de procés selectiu mitjançant concurs oposició per a l’accés a la categoria d’agent de l’escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d’Agents Rurals (núm. de registre de la convocatòria DGAR/4/22/AG).

Convocatòries oficials Serveis Penitenciaris – Convocatòries Oficials i Proves Físiques

Com es valoren les proves?

6.1.3 Tercera prova: aptitud física.

Pel que fa a les places reservades a dones, seran convocades a la realització de la prova d’aptitud física les 220 dones que, entre les aptes de la segona prova, hagin obtingut les millors puntuacions en la primera prova. En cas d’empat de puntuació en la posició 220, seran convocades totes les dones empatades en aquesta puntuació.

Pel que fa a les places no reservades, seran convocades a la realització de la prova d’aptitud física les 330 persones participants que, d’entre les aptes de la segona prova, descomptant les dones ja proposades per fer la prova d’aptitud física per la via de les places reservades a les dones, hagin obtingut les millors puntuacions en la primera prova. En cas d’empat de puntuació en la posició 330, seran convocades totes les persones empatades en aquesta puntuació.

En el cas que el nombre de dones convocades sigui inferior a 220, la diferència fins a aquesta xifra acreixerà el nombre de places ofertes a la resta; i a l’inrevés, en el cas que el nombre de persones convocades sigui inferior a 330.

a) Descripció

La prova física, de caràcter obligatori i eliminatori, consisteix en la realització dels exercicis següents:

– Cursa de llançadora.

– Circuit d’agilitat.

– Pressió sobre banc: Més infro sobre com realitzar la prova de press banca aquí.

– Exercici aquàtic.

A l’annex 2 s’especifiquen l’objectiu, la descripció, les normes, la valoració i els barems d’exigència de cada exercici físic.

b) Valoració.

La puntuació total de la prova física és de 0 a 10 punts i s’obté de sumar la puntuació de cada un dels exercicis físics tenint en compte el percentatge de cada exercici respecte a la puntuació total de la prova física. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

Els percentatges de puntuació dels exercicis físics sobre el total de la prova física són els següents: 25% per a la cursa de llançadora, 25% per al circuit d’agilitat, 25% per a l’exercici de pressió sobre banc i 25% per a l’exercici aquàtic.

Cada exercici físic es puntua de 0 a 2,5 punts segons els barems establerts a l’annex 2, a excepció de l’exercici aquàtic, que puntuarà 2,5 punts sempre que no se superi el temps màxim establert en la taula d’exigència.

Les persones participants han de realitzar els quatre exercicis físics i han d’aconseguir una puntuació mínima de 0,5 punts en els exercicis de cursa de llançadora, circuit d’agilitat i pressió sobre banc, i no superar el temps màxim establert en la taula d’exigència per a l’exercici aquàtic. Les persones que no assoleixin la puntuació mínima exigida, o que superin el temps màxim establert per a l’exercici aquàtic, seran excloses de la convocatòria.

La prova es valorarà d’acord amb la taula d’exigència de l’annex 2.

Organització de la prova:

En aquesta prova el Tribunal Qualificador comptarà amb l’assessorament de professionals especialitzats en educació física, amb veu però sense vot, perquè hi col·laborin, els quals es limitaran a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques.

Les persones participants hauran de comportar-se en tot moment amb la correcció deguda. No es podrà provar cap element o material abans de la realització dels exercicis.

Qualsevol incompliment de les normes establertes per a l’exercici suposarà la consideració de nul de l’exercici i automàticament la qualificació de no apte. Aquesta circumstància comportarà l’exclusió del procediment pel caràcter eliminatori de la prova d’aptitud física.

Per a la realització de la prova, les persones participants s’hi han de presentar amb roba i calçat esportius. Així mateix, les persones participants assumeixen la responsabilitat de complir les condicions físiques necessàries per desenvolupar els exercicis físics que es descriuen a l’annex 2.

En els exercicis en què hi ha més d’un intent, el resultat vàlid és el millor de tots dos.

Quan es consideri oportú i de forma aleatòria, el Tribunal Qualificador podrà fer les proves de consum de substàncies o de grups farmacològics prohibits, d’estimulants o de qualsevol altre tipus de dopatge destinat a augmentar la capacitat física o a modificar els resultats de la prova. El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional o el fet de negar-se a sotmetre’s a aquestes proves seran motiu d’exclusió del procés de selecció.

Les dones que el dia de la prova d’aptitud física estiguin embarassades o no hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill o filla poden sol·licitar al Tribunal Qualificador l’ajornament de la realització de la prova fins a la següent convocatòria d’accés a la categoria d’agent de l’escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d’Agents Rurals.

Aquesta sol·licitud s’ha de presentar en la forma prevista a la base 5.2 abans de la data de realització de la prova d’aptitud física i haurà d’anar acompanyada, obligatòriament, d’un certificat mèdic que acrediti la situació al·legada.

En cas d’ajornament, les participants podran mantenir fins a la següent convocatòria de selecció la nota de la primera prova (coneixements teoricopràctics). Aquesta reserva quedarà condicionada al fet que la prova efectuada no s’hagi modificat de forma substancial en el procés de selecció següent.

Les participants amb reserva de la nota de la primera prova (coneixements teoricopràctics) hauran de presentar una sol·licitud de participació en la propera convocatòria i hauran de fer la resta de proves que s’especifiquin a les bases de la nova convocatòria.

Annex 2 – Proves físiques Agents Rurals

Aptitud física

Cursa de llançadora

Objectiu: valorar la resistència aeròbica de la persona participant.

Descripció de la prova:

a) Posició inicial. La persona aspirant es col·locarà darrere la línia de sortida a 1 m, aproximadament, de distància entre aspirants.

b) Es posarà en marxa l’enregistrament sonor. En sentir el senyal de sortida, la persona aspirant s’haurà de desplaçar fins a la línia oposada (20 m), trepitjar-la, pivotar i, quan senti el senyal següent, tornarà cap a l’altra línia, pel mateix carrer, sense entorpir la resta de participants. Aquesta situació es repetirà durant tot el test. S’ha d’intentar seguir el ritme progressiu marcat pel so.

c) La persona participant repetirà constantment aquest cicle d’anada i tornada fins que no pugui arribar a trepitjar la línia al moment indicat per l’enregistrament sonor. En aquest moment, s’haurà de retirar en direcció a la línia des d’on hagi iniciat l’exercici i lliurarà la seva targeta al testador o testadora.

Normes:

a) Les persones participants estan obligades a retirar-se de l’exercici quan els ho indiqui el testador.

b) S’ha de trepitjar la línia abans o just en el moment en què soni el senyal sonor.

c) No es pot sortir per trepitjar la línia oposada fins que no s’hagi sentit el senyal sonor.

d) No es poden fer girs circulars durant el canvi de sentit, sinó que s’ha de pivotar.

Valoració:

Se’n farà un únic intent. S’anotarà l’últim període (també anomenat “palier”) anunciat abans que la persona participant perdi el ritme del senyal sonor.

Unitats:

S’enregistrarà en períodes i mitjos períodes.

Circuit d’agilitat (vegeu la imatge del circuit)

Objectiu: valorar l’agilitat de la persona participant.

Circuit català

Descripció de la prova:

a) Posició inicial. La persona participant iniciarà l’exercici asseguda a terra amb recolzament de peus, mans i glutis darrere la línia de sortida (0).

b) Al senyal del testador, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant iniciarà l’exercici.

Sortirà corrents fins a situar-se entre dos cons col·locats davant d’un matalàs i farà una tombarella amb recolzament de les dues mans sobre el matalàs (1). A continuació, es dirigirà cap a la primera tanca (2), deixant-la al costat esquerre, fins a ultrapassar-la i hi passarà per sota. Correrà després cap al plint d’aproximadament 1 m d’alçada (3), que haurà de sobrepassar per la part central amb tot el cos (amb recolzament o sense) i entre dues barres verticals situades als extrems del plint. Tot seguit, es dirigirà cap a la segona tanca (4), que passarà directament per darrere, girarà cap a la dreta i hi passarà per sota. Anirà frontalment cap a la primera tanca (5), que haurà de sobrepassar amb els dos peus en una fase aèria prolongada (dones 80 cm, homes 90 cm).

c) S’aturarà el cronòmetre en el moment en què la persona participant faci contacte amb un peu a terra, darrere la tanca, i es registrarà el temps emprat.

Normes:

a) No es podrà trepitjar la línia de sortida, no es podrà sortir abans del senyal del testador i s’haurà d’estar correctament col·locat abans de començar l’exercici.

b) La tombarella s’haurà de fer sobre l’eix transversal del tronc (no és correcta la tombarella tipus judo) i se sortirà del matalàs després de traspassar el con que marca la sortida.

c) En el transcurs de l’exercici, no es podrà tombar o desplaçar (horitzontalment o verticalment) cap obstacle.

d) No és permès canviar el sentit del desplaçament del circuit o no realitzar tot el recorregut tal com s’explica en aquesta descripció.

e) Qualsevol incompliment d’algun dels elements de l’exercici descrits en el desenvolupament d’aquest protocol farà que l’exercici es consideri nul.

Valoració:

La persona participant disposarà de dos intents, no consecutius, i serà vàlid el millor temps (en segons i dècimes de segon) d’ambdós. Si aquests dos intents, no consecutius, són nuls, no hi haurà possibilitat d’un tercer intent i l’exercici també serà nul.

Pressió sobre banc

Objectiu: mesurar la força i la resistència de la musculatura de l’extremitat superior.

Descripció de la prova:

a) Posició inicial. La persona participant es posarà en decúbit supí sobre el banc de pressió amb els peus recolzats a terra.

b) Al senyal del testador, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant iniciarà l’exercici des de la posició de braços estirats.

c) La persona participant haurà d’aixecar el pes i fer tantes repeticions com sigui possible en un temps màxim de 45 segons.

d) L’aixecament s’efectuarà amb les dues mans, amb una separació lleugerament superior a la de les espatlles en una acció de flexió-extensió dels colzes en la seva projecció vertical.

e) L’exercici finalitzarà quan hagi transcorregut el temps màxim de realització de 45 segons o per voluntat de la persona participant.

Normes:

a) La repetició no serà vàlida si no s’estenen totalment els colzes o la barra no toca el pit en la flexió dels colzes. No és permès fer rebots amb la barra sobre la caixa toràcica.

b) Les repeticions es comptaran en veu alta, utilitzant el mateix nombre que l’anterior en cas d’una repetició no vàlida.

c) No es podran utilitzar guants, magnèsia ni qualsevol altra substància.

d) El pes a aixecar serà diferent per a homes i dones. El pes per als homes serà de 40 kg, i de 25 kg per a les dones.

Valoració: només es podrà fer l’exercici una vegada. S’anotarà el nombre total de repeticions vàlides realitzades en un temps màxim de 45 segons.

Exercici aquàtic

Objectiu: valorar la capacitat d’adaptació de la persona participant al medi aquàtic.

Descripció de la prova:

a) Posició inicial. La persona participant es col·locarà dempeus en un dels extrems de la piscina. Al senyal del testador, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant iniciarà l’exercici.

b) Consisteix a nedar 50 metres en una piscina en l’estil que esculli la persona participant. En sentir el senyal acústic, saltarà a la piscina i nedarà els 50 metres de manera seguida i sense fer cap interrupció o parada en el trajecte, a excepció de les piscines de 25 metres, en què haurà de tocar la paret i fer un gir.

c) El cronòmetre s’aturarà en el moment en què la persona participant toqui amb la mà la paret corresponent al final dels 50 metres.

Normes:

a) El fet de no nedar tot el recorregut establert (50 m), no fer tot el recorregut de manera continuada, avançar ajudant-se amb la paret, obstruir o molestar un altre nedador o fer dues sortides falses implicarà l’exclusió de la persona participant de l’exercici. S’entén per sortida falsa començar l’exercici abans de l’ordre de sortida.

b) El vestit i el casquet de bany són obligatoris per fer aquest exercici. Només es permet la utilització d’ulleres de natació.

Valoració:

La persona participant només tindrà la possibilitat de realitzar l’exercici una sola vegada i s’anotarà el temps emprat (en segons i dècimes de segon). Es considerarà apta, i puntuarà 2,5 punts, sempre que no se superi el temps màxim establert tenint en compte la taula d’exigència.

Taula d’exigència i puntuació dels exercicis físics:

  Cursa LlançadoraCircuit d’AgilitatPressió sobre BancExercici Aquàtic
  (Nombre mínim períodes)(Temps màxim en segons)(Nombre mínim rep.)(Temps màxim en segons)
  HOMESDONESHOMESDONESHOMESDONESHOMESDONES
Edat igual o inferior a 35 anys0< 8< 6,5> 15,5> 18< 20< 105055
0,586,515,5182010
18,5714,5172313
1,597,513,5162616
29,581315,52818
2,5108,512,5153020
Edat de 36 a 50 anys 0< 7< 5,5> 16> 18,5< 18< 85560
0,575,51618,5188
17,561517,52111
1,586,51416,52414
28,5713,5162616
2,597,51315,52818
Edat igual o més gran de 51 anys0< 6< 4,5> 16,5> 19< 16< 66065
0,564,516,519166
16,5515,518199
1,575,514,5172212
27,561416,52414
2,586,513,5162616

TÈCNIC ESPECIALISTA EN SERVEIS PENITENCIARIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Extret de ”RESOLUCIÓ JUS/1208/2021, de 26 d’abril, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030).”

Enllaç: RESOLUCIÓ JUS/1208/2021, de 26 d’abril, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030). (gencat.cat)

Convocatòries oficials Serveis Penitenciaris – Convocatòries Oficials i Proves Físiques

Com es valoren les proves?

3.2.1 – Prova física
De caràcter obligatori i eliminatori
Aquesta prova consisteix en la realització dels tres exercicis físics següents: circuit d’agilitat, pressió
sobre banc i cursa de llançadora (course navette)
7/14
A l’annex 2 s’especifiquen l’objectiu, la descripció, les normes, la valoració i els barems de cada
exercici físic.
La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 30 punts i la puntuació mínima per ser declarat apte és de
15 punts. El resultat de la prova serà d’apte/no apte.
L’ordre de realització dels diferents exercicis d’aquesta prova vindrà determinat per l’organització de
les persones participants en els grups que determini l’òrgan de selecció. No obstant això, i per a tots
els grups, el tercer exercici (cursa de llançadora), es farà en darrera posició, i abans de la realització
d’aquest exercici es deixarà un període de 30 minuts, com a mínim, des de la finalització de l’exercici
anterior.
Per poder fer la prova de capacitat física, les persones aspirants hauran de presentar el mateix dia de
la prova, una declaració responsable conforme reuneixen les condicions físiques necessàries per dur
a terme els exercicis físics establerts en aquest anunci. Aquest model de document es podrà
descarregar al lloc web de la convocatòria.
El fet que una persona participant no presenti aquesta declaració responsable comportarà que se
l’exclogui del procés de selecció.
Es podran fer proves de consum de substàncies o de grups farmacològics prohibits, d’estimulants o
de qualsevol altre tipus de dopatge destinat a augmentar la capacitat física o a modificar els resultats
de la prova segons les normes del Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional.
El fet de donar un resultat positiu en alguna d’aquestes substàncies o de negar-se a sotmetre’s a
aquestes proves seran motiu d’exclusió automàtica del procés de selecció.
Per a la realització dels exercicis físics és obligatori que les persones aspirants portin roba i calçat
esportiu.

Annex 2
Exercicis físics de la primera prova (capacitat física)
Descripció de les proves físiques.

Primer exercici. Circuit d’agilitat.
Objectiu: valorar l’agilitat.
Descripció:
La persona aspirant es col·locarà davant la línia de sortida, asseguda a terra amb les cames
flexionades 90 graus, amb contacte de mans i peus al terra.
Al senyal del testador es posarà en marxa el cronòmetre i la persona aspirant sortirà corrent i haurà
d’anar a fer una tombarella agrupada frontal amb recolzament de les dues mans sobre un matalàs.
A continuació, es dirigirà cap a la primera tanca, que passarà pel davant fins a ultrapassar-la, girarà
cap a l’esquerra i passarà per sota d’ella.
Correrà després cap el plint, que haurà de passar amb tot el cos (amb recolzament o sense) per
sobre i entre dues barres verticals situades a l’extrem del plint.
Tot seguit es dirigirà cap a la segona tanca, que passarà directament per darrera, girarà cap a la dreta
i passarà per sota d’ella.
Anirà ara frontalment cap a la primera tanca que haurà de saltar sobrepassant-la amb els dos peus en
una fase aèria prolongada (no està permès el salt de tisora de parat). Recollirà un sac (homes 20 kg i
dones 15 kg) que es posarà sobre les espatlles (ben col·locat abans de continuar la cursa) i el
transportarà un recorregut de 20 metres, corrent cap endavant des del lloc on hi havia el sac fins a un
con situat a 10 metres, ha de girar 180 graus al seu voltant per l’esquerra i sense tocar-lo, i tornar en
sentit oposat també corrent 10 metres més cap endavant fins a la línia d’arribada.
Quan es traspassi la línia d’arribada, s’aturarà el cronòmetre i s’enregistrarà el temps emprat.
Normes:
a) En el transcurs de l’exercici no es podrà tombar ni desplaçar cap obstacle.
Cada vegada que es desplaci o es tombi un element s’aplicaran les penalitzacions següents:
− En cas de desplaçar alguna tanca, barra lateral, con o el plint s’aplicarà una penalització
consistent en sumar 0,5 segons al temps d’execució total de l’exercici.
− En cas de tombar alguna tanca, barra lateral, con o el plint s’aplicarà una penalització
consistent en sumar 1 segon al temps d’execució total de l’exercici
b) No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar l’exercici.
c) La tombarella s’haurà de fer sobre l’eix transversal del tronc.
d) En el salt de tanques no està permès el salt de tisora de parat.
e) El sac haurà d’estar ben col·locat sobre les espatlles abans de traspassar la línia d’arribada.
Qualsevol incompliment d’algun dels elements de la prova descrits als apartats b), c), o e) serà
considerat nul.
12/14
f) Les tanques hauran d’estar a una alçada de 80 cm per a dones i 90 cm per a homes.
Valoració: nomes es disposa de dos intents, no consecutius, i serà vàlid el millor temps (en segons i
dècimes de segon) d’ambdós. Si aquests dos intents són nuls, no hi haurà possibilitat d’un tercer
intent i per tant no s’obtindrà puntuació en aquest exercici. La suma dels segons de les penalitzacions
se sumarà al temps de realització de l’intent corresponent.


Segon exercici: pressió sobre banc.
Objectiu: mesurar la força dinàmica de l’extremitat superior.
Descripció:
La persona participant es posarà en decúbit supí sobre el banc de pressió, amb els peus recolzats a
terra i agafant la barra d’halterofília, des de la posició de braços estirats.
Al senyal del testador, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant iniciarà l’exercici.
La persona participant haurà d’aixecar el pes, el nombre més elevat de repeticions possible en un
temps màxim de 45 segons.
L’aixecament s’efectuarà amb les dues mans, amb una separació lleugerament més gran que la de
les espatlles en una acció de flexió-extensió dels colzes en la seva projecció vertical.
L’exercici finalitzarà un cop transcorregut el temps màxim de 45 segons o bé per voluntat de la
persona participant.
Normes:
a) La persona participant només tindrà la possibilitat de fer l’exercici una sola vegada.
13/14
b) La repetició no serà vàlida si no s’estenen els colzes totalment o la barra no toca el pit en la
flexió dels colzes.
c) El pes a desplaçar per als homes serà de 35 kg i de 25 kg per a les dones.
d) No està permès fer rebots amb la barra sobre la caixa toràcica.
e) Les repeticions es comptaran en veu alta, utilitzant el mateix número que l’anterior en cas
d’una repetició no vàlida.
f) No es podran utilitzar guants, magnèsia ni qualsevol altra substància.
Valoració: s’anotarà el nombre total de repeticions vàlides realitzades durant un temps màxim de 45
segons.


Tercer exercici: Cursa de llançadora (course navette).
Objectiu: mesurar la potència aeròbica màxima.
Descripció:
La persona aspirant es col·locarà darrera la línia de sortida.
Es posarà en marxa el reproductor de CD. En sentir el senyal de sortida, la persona aspirant s’haurà
de desplaçar fins a la línia oposada (20 m), trepitjar-la i esperar fins que s’escolti el senyal següent.
S’ha d’intentar seguir el ritme marcat per la gravació del CD.
Es repetirà constantment aquest cicle fins que la persona aspirant no pugui arribar a trepitjar la línia al
moment indicat pel reproductor de CD. En aquest moment s’haurà de retirar de l’exercici.
Normes
a) S’ha de trepitjar la línia abans que soni el senyal sonor.
14/14
b) La persona aspirant no podrà sortir per trepitjar la línia següent fins que no s’hagi escoltat el
senyal sonor.
c) En el canvi de sentit, no es poden poder fer girs circulars, s’ha de pivotar.
Valoració: es realitzarà un sol intent i s’anotarà l’últim minut (període o palier) anunciat abans que la
persona aspirant perdi el ritme del senyal sonor.